Pravidla nahlášení závadného obsahu

1. Obecná ustanovení

1.1 Tyto podmínky (dále jen „podmínky“) upravují doporučený postup při nahlášení obchodní společnosti eDisk s.r.o., se sídlem Kopečná 248/31, Staré Brno, 602 00 Brno zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 55435 (dále jen „poskytovatel“) o protiprávní povaze obsahu informací ukládaných třetími osobami (dále jen „uživatel“) na webové stránky poskytovatele umístěné na internetových adresách edisk.cz, edisk.sk a edisk.eu (dále jen „webová stránka“), a to ve smyslu ustanovení § 5 odst. 1 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů.

2. Oznámení o Uživatelském obsahu porušujícím podmínky Serveru a/nebo právní předpisy

2.1 Oznámení o Uživatelském obsahu porušujícím právní předpisy a/nebo Podmínky (zejména pak Zásady Uživatelského obsahu) (dále jen „Oznámení”) musí být Poskytovateli doručeno písemně, a to prostřednictvím nahlašovacího formuláře uvedeného níže.

2.2 Oznámení musí obsahovat zejména následující informace:

 • 2.2.1 údaje o osobě, která oznámení činí, a to včetně jejích kontaktních údajů;
 • 2.2.2 celou unikátní adresu URL stránky souboru;
 • 2.2.3 prohlášení obsahující sdělení, že daný soubor porušuje tyto Podmínky nebo právní předpisy;
 • 2.2.4 vysvětlení důvodů proč daný soubor porušuje tyto Podmínky nebo právní předpisy;
 • 2.2.5 v případě podezření, že soubor zasahuje do autorských práv, je nutné v oznámení rovněž specifikovat:
  • 2.2.5.1 k jakému autorskému dílu se tato práva vztahují,
  • 2.2.5.2 kdo je oprávněným z těchto práv,
  • 2.2.5.3 a dále je nezbytné doložit, že zveřejněním daného obsahu na Serveru došlo k neoprávněnému zásahu do těchto práv,

2.3 Oznamovatel se zavazuje v Oznámení uvádět správné, pravdivé, úplné, oprávněné a odůvodněné informace.

2.4 Oznamovatel odpovídá za správnost, pravdivost, úplnost, oprávněnost a odůvodněnost Oznámení. Oznamovatel nese odpovědnost za Oznámení, které nesprávně, nepravdivě, neoprávněně či neodůvodněně označuje právně nezávadný Uživatelský obsah, a to včetně odpovědnosti za škodu způsobenou Uživateli, jeho Uživatelského obsahu se Oznámení týká, nebo Poskytovateli.

2.5 V případě, že Oznámení nebude obsahovat nejméně údaje a informace uvedené v čl. 2.2. těchto Pravidel nahlášení závadného obsahu, nemusí být takové Oznámení ze strany Poskytovatele považováno vzhledem k okolnostem případu za řádně učiněné. Poskytovatel si v takovém případě vyhrazuje vyžádat doplňující informace k Oznámení.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.